Общи условия за ползване

Правила за ползване на сайта

Релакс Би ЕООД като Собственик на сайта lugaikal.com предоставя на Посетителя достъп до наличната информация за продукти и услуги, които предлага чрез него. Посетителят има право да ползва информация от този сайт единствено за собствени цели, да разглежда съдържанието на сайта и да поръчва, заплаща и получава стоки и услуги предоставяни от Релакс Би ЕООД посредством този сайт.

 

Поръчка, доставка и заплащане на стоки и услуги

Собственикът предоставя наличните в този сайт продукти / услуги от територията и в съответствие с нормативните актове на Република България.

Процедурите по които се осъществяват поръчките, заплащането на стоки/услуги, както и доставката им до клиента са описани в страницата за Поръчки, Плащане и Доставка.
Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка без предизвестие към клиента в случаите когато Посетителят е посочил некоректна/безсмислена или непълна информация за контакт, вкл. имена, точен адрес, телефон за връзка, възпрепятстваща навременната и безпроблемна доставка на съответната стока.
При възникнали проблеми при извършване на процедурата по плащането от техническо естество Собственикът има правото да откаже осъществяването на плащането по избрания от посетителя начин и да предложи алтернативен метод за извършването му.

lugaikal.com може да забави изпълнението на поръчката толкова време, колкото е необходимо за проверка на коректността на разплащането без оглед на избрания от клиента метод за доставка и упоменатите в него срокове!

Собственикът не носи отговорност пред Посетителя в случаите при които стоката бива повредена по вина на куриера / трети лица в резултат на което Посетителят не може да разполага с тази стока във вида в който я е поръчал и в момента в който я е получил.
Собственикът не носи отговорност за забавяне на доставката до Посетителя по вина на куриера/трети лица.

Собственикът има право да избере куриерската фирма, която осъществява доставката на поръчаната стока. Доставката може да бъде извършена с куриерска фирма избрана от Посетителя, при условие че Собственикът не възразява срещу това и уведомен за това желание на Посетителя по подходящ начин (електронна поща, телефон).

Цени на стоки и услуги и издавани документи

Цените които Посетителят вижда на страниците на сайта, важат за един брой от съответния продукт и включват ДДС.

В цената на продуктите не са включени разходите за обработка на наложен платеж и транспортните разходи до Посетителя. Тези разходи са описани в отделни редове при финализирането на съответната поръчка.

В цената на продуктите не са включени каквито и да било такси/комисиони свързани с извършването на електронно разплащане посредством външни системи.
Цените на всеки един продукт могат да бъдат променяни от Собственика по всяко време и без предизвестие.

Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка за продукт в случай, че обявената цена не съответства на актуалната такава по каквато и да било причина. В такива случаи Собственикът се задължава да уведоми Посетителя за несъответствието, но не дължи компенсация на Посетителя.

За всяка поръчка Собственикът издава необходимите документи удостоверяващи покупката (фактури, касови бележки, приемо-предавателни протоколи) съгласно изискванията на българското законодателство. Разходите свързани с евентуално коригиране на информация по тези документи са за сметка на страната, по чиято вина е допусната съответната грешка.

Отказ от поръчани стоки / услуги

Съгласно чл. 55 от ЗЗП, Посетителят има право да върне закупена стока без да посочва причина за това и без да дължи неустойки и обезщетения в срок от 14 дни след получаването на стоката. В такъв случай и ако стоката е била заплатена предварително, Собственикът е длъжен да възстанови на Посетителя стойността на заплатената стока в срок от 14 работни дни считано от момента, в който Посетителят е заявил отказа си от стоката.

Разходите за транспортиране на стоката обратно до офиса на lugaikal.com и за възстановяване на платените суми (ако има такива), са за сметка на Посетителя.

Собственикът има право да откаже връщането на закупената стока, ако тя е върната от Посетителя без необходимите документи издадени при покупката (вкл. фактура / стокова разписка, касова бележка, гаранционна карта) или ако стоката е ползвана, повредена или с нарушен търговски вид.

Посетителят има право да откаже да приеме доставена стока във всеки от следните случаи без да дължи обезщетение: 

  • ако има разлика в цената на стоката спрямо договорената в момента на подаване на поръчката;
  • ако в момента на доставката установи очевидни дефекти по стоката или нарушена опаковка и докаже това с протокол за увредена стока подписан от куриера;
  • ако доставената стока не съответства на поръчаната от него;

При всеки от гореизброените случаи и ако стоката е била платена предварително, Собственикът възстановява платените от Посетителя суми в срок от 14 работни дни считано от момента на заявяване на отказа.

Извън тези случаи, при доставена стока и отказ от получаването ѝ, Посетителят заплаща разходите по транспортирането на стоката до адреса на клиента и обратно до офиса на Собственика.

Информация за стоките и ограничена отговорност

За всяка от стоките на този сайт е посочена информация за нейните характеристики и/или изображения.

lugaikal.com прави всичко възможно да поддържа тази информация възможно най-актуална, но не се ангажира с отговорности относно нейната достоверност, пълнота и актуалност. Техническите параметри и външният вид на дадена стока могат да бъдат променяни от страна на производителя на стоката без предизвестие и да възникнат ситуации при които посочената на сайта текстова информация е непълна или недостоверна / изображенията не съответстват на външния вид. В такива случаи Собственикът ще актуализира данните за дадена стока, но не се ангажира със срокове за това и не носи отговорност за забавянето на тази процедура.

Собственикът не носи никаква отговорност за каквито и да било щети или пропуснати ползи причинени на Посетителя и свързани с ползването на информация за продуктови параметри от този сайт, включително ако е бил предупреден, че такива последствия са възможни.

 

Допълнителна информация

Релакс Би ЕООД поддържа и притежава собствеността върху сайта www.lugaikal.com от територията и съгласно нормативната уредба на Република България.
Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия (чл. 4), РИВА ООД предоставя информация за дружеството, публикувана в страницата за контакти.

Релакс Би ЕООД съхранява и използва данни за Посетителя, които могат да се определят като лична информация за него в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Промяна на условията за ползване

Настоящите условия за ползване могат да бъдат променяни от Релакс Би ЕООД по всяко време и без да е необходимо да се информират посетителите.
Датата на последната промяна се отбелязва в края на тази страница.
Релакс Би ЕООД съветва посетителите на сайта регулярно да посещават и прочитат настоящата страница, тъй като тя може да ги касае пряко.